Retningslinier for facaden:

Ejendommens facade er det samme som ejendommens ansigt. Man kan sidestille vores ejendom med en aldrende kvinde. Ejendommen har allerede halvfjerds år på bagen. Disse år har sat sine aftryk på ejendommen og er med til at give den sit udtryk og sin udstråling. Kosmetik og makeup kan være med til at forskønne en kvinde, men når hånden begynder at ryste, så kan det skade mere end det gavner. Vi vil med disse retningslinier være med til at sikre et smukt ansigt udadtil og undgå en rysten på hånden. Netop fordi vores ejendom er ved at komme op i årene, så er det vigtigt at tage vare på dens ansigt - ejendommens facade. 

 

Note om retningslinierne

For god ordens skyld, skal det noteres, at ejendommens facade er omfattet af reglerne for København Kommunes strøggade lokalplan. Derfor lægger vores retningslinier sig tæt op ad de regler som kommunen har udstukket.

 

Facadens arkitektur

Karakteristisk for huse og ejendomme er facaderytmen, det vil sige vekselvirkningen mellem murflader og muråbninger. I en bygnings facade findes en række vandrette linjer, der sammen med de lodrette skaber facadens karakter. Vi ønsker at genskabe og tydeliggøre de linjer, der er i ejendommen.

 

Vinduer

Dette betyder, at vinduer ikke må tilmures eller blændes på anden vis. Af sikkerhedsgrunde kan det være nødvendigt at opsætte et gitter, der forhindrer hærværk og indbrud. Et sådant gitter skal så vidt som muligt opføres på indersiden af vinduet og bør kun være sat op udenfor butikkens åbningstid.

 

Døre

Det er karakteristisk for ejendommen, at der er en vekselvirkning mellem høje og lave dørpartier. Denne linie må ikke brydes af skiltning eller markiser. Butiksdøre bør desuden ikke udføres med udvendige beklædninger i form af panelbrædder, aluminiumsplader eller lignende.

 

Borden og skiltning

Mellem stueetagen og første sal er der en frise, som afgrænses af to rækker mursten, der fremspringer fra facadens lodrette flade. Dette er et vigtigt karakteristika ved bygning, derfor bør denne fremtræde tydeligt. Det er tilladt at skilte mellem de to fremspring, men det er ikke tilladt at opsætte skilte, der bryder linien i de to borde. Det tilskyndes, at alt skiltning sker med enkelte facadebogstaver frem for hele skilte. Ituslåede og ikke længere aktuelle skilte kan til enhver tid forlanges nedtaget.

 

Markiser

Det er vigtigt, at man prøver at holde markiser inden for vinduesåbningerne og ikke lader dem løbe hen foran murpiller og dørpartier. Det et ikke lovligt at opsætte en fast markise, mens man kan få lov til at opsætte en stofmarkise. Bestyrelsen skal godkende nyanskaffelse af markiser. Der vil blive lagt vægt på, at markiserne er mobile (kan rulles ud og ind), at farven passer til omgivelserne og at materialet passer til huset, hvilket vil sige lærred eller lignende.

 

Murværk, træværk og farver

Hovedindtrykket af butiksfacaden bør være i harmoni med den øvrige del af bygningen, også hvad angår overflade og farver. Det er tilstræbelsesværdigt, at murværket i butiksfacaderne fremstår i samme rød og gul-stribet mønster som i ejendommen over stueplan. Ligeledes vil det forsøges at skabe en bedre sammenhæng ved at trærammerne omkring døre og vinduer fremstår i samme farve.

 

Murværk

Det er ikke tilladt at beklæde husets facade med panelbrædder, mosaikstifter, skalmur ellers glasudhængsskabe. Hvis der allerede er opført en beklædning af facaden, så opfordres der til at nedtage denne og lade butiksfacaden tage udgangspunkt i det oprindelige murværk. Murværket skal fremstå i sin oprindelige farve og må ikke overmales.

 

Vindues- og dørrammer

For at styrke sammenhængen imellem døre og vinduer (store som små), så er der blevet fundet en farvekode, som er udgangspunktet for alle udendørs vinduer og døre. Farven hedder "krom-grøn" og har farvekoden"Ral 6020".

 

Sokkel og trappetrin

For helhedens skyld, så skal soklen på butiksfacaderne være en naturlig forlængelse af ejendommens øvrige sokkel. Der vil sige en umalet, muret sokkel uden fliser eller kakler.

 

Altaner og opgange

Altaner er en fantastisk opfindelse, der giver mulighed for, at man får en smule luft uden at skulle gøre det til en større udflugt. Altanerne på ejendommens facade er ikke alene en praktisk foranstaltning, men også et vigtigt karakteristika for ejendommens fremtoning.

 

Altaner

Det kan være med til at skabe liv at sætte blomster på altanerne - så dette kan man ikke opfordre nok til. Af hensyn til sikkerheden skal der dog gøres opmærksomt på, at altankasser ikke er tilladte på ydresiden af altanerne. Endvidere må beboere ikke foretage nogen ændringer af den udvendige facade såsom opsætning af tv-antenner og paraboler, inddækning af altaner, maling af murværk eller lignende.

 

Opgangens farver

Opgangene kan opfattes som en fælles entre, som er det første indtryk som møder gæster og beboere, når de kommer ind. Sammen med reglerne for facaden virker det oplagt også at give dette indendørsareal et løft. I takt med, at opgangene males, så vil de få ens farve:

Lofter og overvægge 1000-N
Undervægge og døre 5104 (1502-y)
Karme 5106 (2502-y)
Trin, vanger og balustre 5108 (3502-y) 

 

Dørknopper, brevsprækker og ringeklokker

Flere og flere steder kan man se, at de oprindelige dørknopper, brevsprækker og ringeklokker er blevet erstattet af nye. Hver for sig er dette nye dørtilbehør pænt, men set i sammenhæng fremstår det rodet. Det anbefales, at det gamle dørtilbehør beholdes, men i nogle tilfælde kan det af forskellige grunde være nødvendigt at udskifte dette. For at dette ikke skal munde ud i et endnu mere broget "dørlandsskab", så er der blevet udpeget en standard for hvilke dørgreb, brevsprækker og ringeklokker, der må opsættes. Du kan få disse at se på varmekontoret, hvor du også kan få information om varenummer og forhandlere.

 

Om ejendommen:

 

Om foreningen: